ReVisual

1. Podmienky používania webu

Tieto podmienky upravujú používanie internetových stránok www.revisual.sk (ďalej len “ReVisual”) tretími osobami (ďalej len “užívatelia”). Užívaním  internetových stránok vyjadruje užívateľ svoj bezpodmienečný súhlas s týmito podmienkami.

V tejto súvislosti upozorňujem, že obsah internetových stránok nie je určený k užívaniu akoukoľvek osobou, ktorá podlieha akejkoľvek legislatíve, kde by toto užívanie bolo v rozpore s právnymi predpismi, prípadne by podliehalo súhlasu príslušného orgánu alebo inej oprávnenej osobe, alebo kde by k tvorbe alebo distribúcií obsahu internetových stránok alebo akejkoľvek časti bolo vyžiadané povolenie, registrácia alebo splnenie akejkoľvek inej podmienky.

2. Autorské práva a ochranné známky

Internetové stránky a ich obsah je možné užívať len pre osobnú potrebu. Je zakázané akékoľvek kopírovanie, ďalšie spracovanie či úprava internetových stránok či ich obsahu.

Ďalej sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného charakteru internetových stránok. Využitie mimo osobnej potreby je neoprávneným zásahom do práv ReVisual.

3. Obsah internetových stránok a prístup k nim

Obsah internetových stránok je informatívny. Obsah internetových stránok bol vytvorený a získaný zo zdrojov, ktoré ReVisual považuje za spoľahlivé, ReVisual nezodpovedá za jeho správnosť, úplnosť a aktuálnosť. Obsah internetových stránok je priebežne obnovovaný a upravovaný. Informácie, dáta, názory, stanoviská alebo iné zdieľania uverejnené na internetových stránkach musí byť posudzovaný vo vzťahu k okamihu ich prvého uverejnenia na internetových stránkach. ReVisual si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť  obsahu internetových stránok. ReVisual si rovnako vyhradzuje právo obmedziť prístup na internetové stránky alebo k niektorým jeho častiam. V prípade potreby môže ReVisual obmedziť fungovanie internetových stránok alebo ich prevádzku ukončiť.

4. Vylúčenie zodpovednosti a záruky

Každý Užívateľ užíva internetové stránky na vlastné riziko. ReVisual nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v súvislosti s používaním internetových stránok a ďalej za škody vzniknuté z dôvodu ich čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti. PURRA nezaručuje možnosť pripojenia a bezchybného fungovania internetových stránok a nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti pripojenia k týmto stránkam alebo nemožnosti využívania ich obsahu. 

ReVisual nie je účastníkom žiadnych právnych vzťahov, ktoré užívateľ naviaže s tretími osobami. ReVisual nezodpovedá za pravdivosť, obsah a formu reklamy tretích osôb na internetových stránkach. 

5. Odkazy a prepojenie s inými www stránkami

Odkazy na stránky tretích strán sa poskytujú ako výhoda pre Užívateľa. ReVisual nezodpovedá za obsah www stránok, ktoré sú dostupné prostredníctvom internetových stránok, ako ani za záväzky osôb, ktoré ponúkajú, poskytujú alebo sprostredkujú služby na takýchto www stránkach.

ReVisual nezodpovedá za obsah www stránok, z ktorých je možné pripojiť sa na internetové stránky, ako ani za záväzky osôb ktoré ponúkajú, poskytujú alebo sprostredkujú služby na takýchto www stránkach.

6. Vaše odkazy na internetové stránky

Odkazy na internetové stránky môžete umiestniť na svoje www stránky len po obdržaní výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu ReVisual.

7. Upozornenie pre právnické osoby

Pokiaľ sa pre určitú službu ako užívateľ registruje právnická osoba, môže tak urobiť len prostredníctvom osoby, ktorá je k tomu v súlade s jej internými pravidlami oprávnená. ReVisual nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu vzniknutú tretím osobám v súvislosti s tým, že registráciu prevedie neoprávnená osoba.

8. Ochrana osobných údajov a používanie súboru cookie

Informácie o spracovaní osobných údajov užívateľov a zásady používania súboru cookie nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov a súboroch cookie.

9. Elektronická komunikácia

Upozorňujeme, že pri komunikácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) spravidla nie sú správy bez ďalšieho šifrovania. Prosím vezmite na vedomie, že s informáciami, ktoré nám touto cestou pošlete alebo ktoré ReVisual pošle na Vami uvedený e-mailový kontakt sa tak bude môcť zoznámiť každá osoba, ktorá k nim získa prístup. Za zabezpečenie a prístup ku kontaktným údajom, ktoré nám užívateľ poskytne, zodpovedá vždy Užívateľ. ReVisual nezodpovedá za neoprávnený prístup tretích osôb k informáciám, ktoré Vám pošleme, či ich zneužitie.

10. Záverečné ustanovenia, platnosť a účinnosť

Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na internetových stránkach nemá povahu právneho jednania smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi ReVisual a užívateľom, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch vyslovene uvedené inak. Prípadný súhlas či iné jednanie užívateľa preto nemôže byť za žiadnych okolností považované za prijatie návrhu a nepovedie bez ďalšieho k uzavretí zmluvy. Tieto podmienky sú platné a účinné od 01.01.2020. ReVisual si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť. Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, prosím opustite tieto stránky a ďalej ich nepoužívajte.

Kontaktné údaje

Informácie

ReVisual © All Rights Reserved